Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu:

Jana Kašparová 

IČ: 64250954

se sídlem: Dukelská 323/32, Milovice 28923

kontaktní údaje:

email: latkovavlozka@email.cz

telefon: +420 737 325 234

www.latkovavlozka.cz

 

1) Registrace

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Jana Kašparová, nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Jana Kašparová, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, bude po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem.  Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

3) Dodání zboží

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

4) Rozpor s kupní smlouvou – obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží je poskytována  záruční doba dle zákona.

5) Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne

následujícího po dni „uzavření smlouvy“.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení

od této smlouvy informovat provozovatele : Jana Kašparová, Dukelská 323/32,

289 23 Milovice, nebo e-mailem na jana@latkovavlozka.cz  formou jednostranného

právního jednání.

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, viz. Spodní část obchodních podmínek.

 

6) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budou Vám nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, vráceny platby, které jste zaplatil, kromě nákladů na dodání zboží. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce.

Vrácení zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adresu
Jana Kašparová, Dukelská 232/23, 289 23 Milovice.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět do 14 dnů.
Náklady spojené s vrácením zboží hradí „kupující“.

Jak postupovat při vracení zboží:

Neposílejte zboží zpět na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Peníze za zboží vám budou vráceny pouze na váš bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.

Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
7) Doručení a dodací podmínky

Pokud jsou některé zásilky rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

 

8) Způsoby úhrady

 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 2401393174 /2010 vedený u Fio banka.
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté, s popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace musíte DORUČIT reklamované zboží na uvedenou adresu: Zašlete výrobek na adresu : Jana Kašparová,
  Dukelská 323/32, 289 23 Milovice
 2. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího (vždy se počítá nejlevnější možné řešení). Zásilka musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Ihned po obdržení zboží Vás budeme kontaktovat.
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z použití produktů, Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 8. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Jana Kašparová

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2021 do odvolání.

 

Přílohy:

 

1) Vzorový formulář pro: ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující jméno a příjmení

Adresa

telefon a e-mail

…………………………………………………

Prodávající  Jana Kašparová 

IČ: 64250954

se sídlem: Dukelská 323/32, Milovice 28923

 +420 737 325 234

www.latkovavlozka.cz

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy 

dne …… jsem s Vámi prostřednictvím vašeho e-shopu www.latkovavlozka.cz

uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží : …………………………………, které jsem převzal/a dne: …………………….. .

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

V ……………………………. dne …………………….

 

………………………………………

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu

 

2) Vzorový formulář pro: REKLAMACI VÝROBKU

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

…………………………………………………

Prodávající  Jana Kašparová 

IČ: 64250954

se sídlem: Dukelská 323/32, Milovice 28923

 +420 737 325 234

www.latkovavlozka.cz

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

dne …… jsem s Vámi prostřednictvím vašeho e-shopu www.latkovavlozka.cz

uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží : ……………………………………………………………………,

které jsem převzala dne: …………………….. .

Vzhledem k tomu, že se na výrobku vyskytla vada, rozhodla jsem se uplatnit své právo na reklamaci a tímto Vás tedy žádám o její posouzení. Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu a následně potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Předem děkuji za vyřízení

 

V ……………………………. dne …………………….

 

……………………………………….

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Reklamační protokol

latkovavlozka.CZ – REKLAMAČNÍ PROTKOL

 

 

Výrobce/prodávající

 

Jana Kašparová

Dukelská 323/32,

Milovice 28923

Ičo : 64250954

www.latkovavlozka.cz

 

 

Reklamující

 

Jméno a příjmení:

Adresa:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Poznámky:

 

 

Reklamované zboží: 

 

Datum nákupu:                                                                        Číslo faktury:

 

 

Reklamované vady: 

 

Podrobný popis běžné údržby:

 

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

Přiložte prosím :

1. Doklad o zakoupení zboží či fakturu, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

2. Fotografie popisované vady

POZN. :

 

Datum: __________________                             Podpis kupujícího: _______________________________________

Zapomněli jste heslo? Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte e-mail s odkazem na nastavení nového hesla.

Zapomněli jste heslo? Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte e-mail s odkazem na nastavení nového hesla.